Ved at bruge websitet accepterer du at Coop Crowdfunding anvender cookies. Læs om brug af cookies.  Luk

Danske Frilandssnegle: Støt os i at udvikle nye madvarer til dit køkken

Sneglekød er en ny råvare i Danmark. Lige nu søger vi faglig ekspertise til at få udviklet nye madvarer, der kan komme på hylderne i dit supermarked.


31.100 kr
 


7 stk.
 


68
 


105 dage
 

Bring nye snegleprodukter i hus!

Update 10/09: Det ser desværre ikke ud til, at vi kommer i hus med vores mål, så vi reducerer endnu en gang målet. Vi lover, at alle bidragsydere nok skal få deres belønninger! 

Update 20/08: Vi arbejder på fuld tryk med at få spredt budskabet om vores snegle, og lige om lidt går høsten i gang. For at sikre, at vores bidragsydere kan få deres belønninger, forlænger vi projektet med et par uger og sætter beløbet ned til 40.000 kr. Du kan se hvor store vores snegle er blevet i denne nye video. Endnu en gang tak for hjælpen!

Hjælp os med at sætte en ny bæredygtig proteinkilde på landkortet: Snegle! Gennem flere århundrer har snegle været en delikatesse i Europa – nu skal det ind i dit og mit hverdagskøkken. Hvorfor? Fordi snegle produceres mere bæredygtigt end for eksempel oksekød og er både proteinrige og fedtfattige. Nå ja, og så smager de godt. 

Med støtte fra dig kan vi udvikle og teste vores nye delikatesseprodukter med sneglen i fokus. Planen er at udbrede kendskabet til danske frilandssnegle ved at gøre dem tilgængelige i supermarkederne og finde på nye produkter og opskrifter, som du kan forsøge dig med hjemme i dit køkken.

(Psst... Are you looking for information in English? Scroll down to the bottom!)

danske frilandssnegle par.jpg

 

Hvem er vi?

Vi er iværksætterparret Ditte og Carsten, bosiddende i Roskilde og vi elsker snegle. Vi er store tilhængere af bæredygtige fødevarer, cirkulære produktioner og smagfulde lokaltproducerede råvarer. Da vi første gang hørte om denne type farmdrift, var vi derfor hurtigt solgt og gik all-in på idéen. Så meget, at vi udover vores job som henholdsvis multimediedesigner og ingeniør også bruger en masse tid på at bygge en sneglefarm op fra bunden. Håbet er, at vi får så meget fart under sneglefarmen, at vi kan beskæftige os med det på fuldtid.

 

Første produktion af frilandssnegle i Danmark

I dette projekt har vi valgt at fokusere på at skabe større tilgængelighed på markedet for kød fra frilandssnegle, der er meget velsmagende, proteinrige og fedtfattige. Produktion af snegle på friland er nyt i Danmark. Flere lande i Europa har fået øjnene op for at dyrke snegle til spisning, bl.a. Storbrittanien, Irland, Holland, Belgien og Østrig, så hvorfor ikke også i Danmark?

I 2016 gik vi i gang med at udvikle en prototype på et farmkoncept og havde i 2017 vores første besætning. Sneglen vi dyrker hedder Voldsnegl og kaldes ofte for en ”lillebror” til Vinbjergsneglen, der er mere almindeligt kendt herhjemme. Voldsneglen er mindre, dejlig mør i kødet og egner sig godt til en dansk farmproduktion, da den kan opnå voksenstørrelse på blot et halvt år. Helt nøjagtigt 5-5½ måned fra maj til oktober måned.

I oktober 2017 havde vi vores første ”høst” af snegle, som vi indtil nu har haft fokus på at sælge til restauranter.

 

danske frilandssnegle mark.jpg

 

Hvad skal din støtte bruges til?

Nu er vi der i processen, hvor vi gerne vil tage det næste skridt og kunne sælge vores produkter til butikker og detail. Dette kræver hjælp fra fagfolk som kokke til at udvikle nye opskrifter, teste for holdbarhed, den korrekte emballage inkl. design og stregkodemærkning mv. Altså en større udgift som vi pt. ikke har midler til at komme videre med.

Derfor vil vi være dig så hjertelig taknemmelig, hvis du vil give os et økonomisk ”skub” i den retning og har lyst til at være med på sidelinjen, når vi udvikler og tester. Måske har du selv nogle gode idéer til opskrifter, der bør prøves af?

Det gælder om at give danskerne mulighed for at vælge andre typer af kød, der sætter langt færre fodaftryk i klimaet. For eksempel går der cirka 10 gange mindre foder til produktion af ét kilo sneglekød sammenlignet med ét kilo oksekød.

 

Hvad skal projektet munde ud i? 

Vi søger støtte til udvikling og test af nye delikatesseprodukter, så de kan blive lettere tilgængelige for danskerne. Det kan være produkter som færdigretter på glas, ovnklare færdigtilberedte retter med snegle og snegle i forskellige krydderolier og dressinger, som kan stå på en hylde i butik eller ligge i kølemontren, og som danskerne ikke skal bruge mange timer på at tilberede hjemme i køkkenet. Vi vil gerne udvikle produkterne sammen med danske kokke og meget gerne sammen med andre lokale råvareproducenter, så nye smagsoplevelser kan opstå. Til produkterne skal følge opskrifter med inspiration hentet fra det nordiske køkken blandet med det bedste fra sneglens oprindelseslande omkring Middelhavet.

Som Coop Crowdfunding støtte lover vi dig, at du bliver blandt de første til at smage de nye produktvarianter, og vi byder dig velkommen på farmen til en rundvisning, en hyggesnak og en god kop kaffe med… tja, en snegl?

 

danske frilandssnegle pizza.jpg

 

Vi ønsker at igangsætte projektet hurtigst muligt. Næste høst på farmen er til oktober, hvor vi vil have en masse friske snegle klar til produktion, men hvis det bliver muligt at gå i gang tidligere, så er vi også klar til dette. Dog forventer vi tidligst at have de nye produkter klar i sommeren 2019, da det tager tid at teste og sætte en endelig produktion i gang.

 

Vores vision

  • Vi ønsker at danskerne får mulighed for at smage denne nye og mere delikate version af snegle, som indtil nu ikke har været tilgængelig på det danske marked.
  • Vi ønsker at bidrage til et større udvalg af alternative kilder til protein, hvor fødevaren samtidig er sund, klimavenligt produceret og har en ernæringsmæssigt god sammensætning af protein, fedt og næringsstoffer.
  • Vi bestræber os på en høj dyrevelfærd og ønsker at optimere produktionen uden at gå på kompromis med denne. Vi arbejder på at blive registreret som økologisk.
  • Vi ønsker at levere råvarer af højeste kvalitet og ikke gå på kompromis med kvaliteten, hverken hvad angår sneglekød eller vores ”sneglekaviar”, der er et ganske lille nicheprodukt vi, som de eneste i Skandinavien, fremstiller af sneglenes æg.

 

På forhånd tusind tak for din støtte - har du spørgsmål til, hvad du kan bruge sneglene til, kan du skrive til os på forummet eller tjekke vores hjemmeside, hvor vi har samlet flere opskrifter.

 

English version: Danish Free-range Snails - Support us in developing new food for your kitchen

Update 20/08: To ensure that our backers can receive their rewards we're extending the project with a couple of weeks and reducing the goal to 40,000 kr. If you want to see how big the snails have become, you can see them in this new video.Thanks again for your support!

Meat from escargots is a new food in Denmark. The aim with this project is to engage professional chefs to develop new food products for your supermarket.

 

Bring new snail products to the market!

Help us put a new sustainable protein source on the food map: Snails! For centuries escargots have been a delicacy in Europe - now it’s time to bring it home to your kitchen. Why? Because snails contain more sustainable meat than e.g. beef, are rich in protein and low in fat. Oh, and they also taste really nice.

 

With your support we can develop and test our new delicacy snails products. The plan is to disseminate the knowledge of Danish free-range snails by making them available in the supermarkets and explore new products and recipes that you can try in your kitchen at home.

 

Who are we?

We are the entrepreneur couple Ditte and Carsten. We live in Roskilde West of Copenhagen and we love snails. We are big fans of sustainable food, circular productions and tasty locally produced food products. When we heard about this type of farming, we could see a lot of potential and went all-in on the idea. So much so that in addition to our jobs as a multimedia designer and engineer we also spend a lot of time building a snail farm from the bottom up. We hope to get the business up and running at a level which makes it possible for us to go full-time in the food business.

 

First production of edible snails in Denmark

In this project we have chosen to focus on creating greater availability in the market for free-range edible snail meat which is very tasty, protein-rich and low-fat. Production of free-range snails is new in Denmark. Several countries in Europe are producing edible snails, including Great Britain, Ireland, Holland, Belgium and Austria, so why not also in Denmark?

 

In 2016 we started developing a prototype of a farm concept and in 2017 we had our first stock. The snails we cultivate is called “Voldsnegl” in Danish and is considered the "little brother" to the french Bourgogne snail, more commonly known in Denmark as “Vinbjerg snegl”. The Voldsnegl  is smaller, has more tender meat and is suitable for a Danish farm production as it can reach an adult size in just half a year.

 

In October 2017 we had our first harvest of snails, which we mainly sell to restaurants.

 

What can your support do?

Today we are at a stage where we would like to take the next step and be able to sell our products to retailers and supermarkets. This requires the help of professionals such as chefs to develop new recipes, test for durability, the correct packaging including design and barcode marking etc. This will cost more than we currently have the resources for.

 

Therefore, we would be estremely grateful to you if you want to contribute with a montary "push" in that direction and also want to follow the development and testing. Perhaps you have some good ideas for recipes that should be tried?

 

This is about giving Scandinavians the opportunity to choose other tasty types of meat that have a smaller impact on the environment. The production of snail meat uses appromately 10 times less feed in one kilo of snail meat compared to one kilo of livestock beef.What is the end product of this project?

As mentioned we want to develop and test new delicacy products making the snails be ready to eat in your own kitchen. It can be products like ready-made dishes in glass jars, oven-ready prepared dishes with snails and snails in different spices and dressings that can be placed on a shelf in the store or in the coolers. The aim is to produce gourmet products that people don’t have to spend many hours preparing in their kitchen. We would like to develop the products together with chefs and especially with other local producers to get some new flavors involved. The products we develop will both be based on recipes inspired by the Nordic cuisine mixed with the best from the snail's origin countries around the Mediterranean Sea.

 

As a project supporter you will be among the first to taste the new product variants, and we welcome you to the farm for a tour, a snack or a beverage and a pastry.

 

We want to start the project as soon as possible. Next harvest on the farm is in October at which point we will have a lot of fresh snails ready for consuming, but if it is possible to start earlier, we are also ready for this. We expect to have the new products ready in the early summer of 2019 due to the time it takes to test and finalize the products.

 

Our vision

  • We want people to have the opportunity to taste this new and more delicate version of snails which hasn’t really been available on the Scandinavien market until now.
  • We want to contribute to a wider range of alternative sources of protein, where the food is also healthy, climate-friendly and has a nutritional composition of protein, fat and nutrients.
  • We strive for a high animal welfare and want to optimize production without compromising on this. We are working to be registered as an organic producer.
  • We want to supply top quality food products and not compromise on quality, neither regarding snail meat nor our "snail caviar", which is a very small niche product we, as the only ones in Scandinavia, make of snail eggs.

 

Thank you in advance for your support. Do you have questions about what you can use the snails for? You can write to us at the forum or check out our website where we have collected some recipes.

See the different rewards you can buy below:


Rewards

 

1) Mini package

Just because you like snails and would like to support our entrepreneurship.

50 DKK

 

2) The little package

1 pack of new products, hopefully ready in the summer of 2019.

Due to shipment of frozen products we can deliver only in the Sjælland region. The reward will be possible to pick up in Roskilde. When picking up, you will receive an additional product at the time of purchase.

100 DKK

 

3) The medium package

- 3 optional packages of the new products that will hopefully be ready in the summer of 2019.

- Tour on the farm for max. 2 pers.

- Participation (if interested) in the taste panel of new products (final test).

Due to shipment of frozen products we can deliver only in the Sjælland region. The reward will be possible to pick up in Roskilde. When picking up, you will receive an additional product at the time of purchase. Touring on the farm is possible July-September 2019

 

350 DKK

 

4) The big package

- 5 optional packages of the new products that hopefully are ready in the summer of 2019.

- Farm tour on the farm for max. 6 pers.

- Participation (if interested) in the taste panel of new products (final test).

Due to shipment of frozen products we can deliver only in the region. The reward will be possible to pick up in Roskilde. When picking up, you will receive an additional product at the time of purchase. Touring on the farm is possible July-September 2019

 

600 kr

(Limited number of rewards)

 

5) Luxury package

- 5 packages of your choice of the new products that will hopefully be ready in the summer of 2019.

- 1 pk Snail caviar 30 g

- Tour on the farm for max. 10 pers.

- Participation (if interested) in the taste panel of new products (final test).

Due to shipment of frozen products we can deliver only in the region. The reward will be possible to pick up in Roskilde. When picking up, you will receive an additional product at the time of purchase. Touring on the farm is possible July-September 2019

950 DKK

(Limited number of rewards)


6) Company package

- Lecture on snails with tasting

- Gift for each participant

- Tour on the farm for max. 30 people

Touring on the farm is possible or July-September 2019

2,500 DKK

(Limited number of rewards)


Beskrivelsen er typisk skrevet af projektejer selv. Coop Crowdfunding tager ikke ansvar for indholdet af beskrivelsen.

Belønninger

Minipakken

Bare fordi du godt kan lide snegle og gerne vil støtte vores iværksætteri.

Ubegrænset 50 kr
Støt nu
Den lille pakke

1 pakke af de nye produkter, som forhåbentlig er klar sommeren 2019.

Pga. frostforsendelse kan vi levere eller fremsende på Sjælland. Belønningen kan evt. afhentes i Roskilde. Ved afhentning får du et ekstra produkt med i købet.

Ubegrænset 100 kr
Støt nu
Dig-der-ikke-kan-vente-pakken

Kan du ikke vente til næste sommer, kan du her til efteråret få tilsendt 2 pakker sous vide snegle.

Pga. frostforsendelse kan vi levere eller fremsende på Sjælland. Kan evt. afhentes i Roskilde. Ved afhentning får du en ekstra pakke med i købet.

Ubegrænset 250 kr
Støt nu
Mellempakken

- 3 valgfri pakker af de nye produkter som forhåbentlig er klar sommeren 2019.
- Rundvisning på farmen for max. 2 pers.
- Deltagelse (hvis interesseret) i smagspanel af nye produkter (sluttest).

Pga. frostforsendelse kan vi levere eller fremsende på Sjælland. Kan evt. afhentes i Roskilde. Ved afhentning får du et ekstra produkt med i købet.
Rundvisning på farmen er mulig juli-september 2019

Ubegrænset 350 kr
Støt nu
Den store pakke

- 5 valgfri pakker af de nye produkter som forhåbentlig er klar sommeren 2019.
- Rundvisning på farmen for max. 6 pers.
- Deltagelse (hvis interesseret) i smagspanel af nye produkter (sluttest).

Pga. frostforsendelse kan vi levere eller fremsende på Sjælland. Kan evt. afhentes i Roskilde. Ved afhentning får du et ekstra produkt med i købet.
Rundvisning på farmen er mulig juli-september 2019

29 stk. tilbage 600 kr
Støt nu
Luksuspakken

- 5 valgfri pakker af de nye produkter som forhåbentlig er klar sommeren 2019.
- 1 pk Sneglekaviar 30 g
- Rundvisning på farmen for max. 10 pers.
- Deltagelse (hvis interesseret) i smagspanel af nye produkter (sluttest).

Pga. frostforsendelse kan vi levere eller fremsende på Sjælland. Kan evt. afhentes i Roskilde. Ved afhentning får du et ekstra produkt med i købet.
Rundvisning på farmen er mulig juli-september 2019

14 stk. tilbage 950 kr
Støt nu
Firma foredragspakken

- Foredrag med prøvesmagning
- Gave til hver deltager
- Rundvisning på farmen for max. 30 personer

Rundvisning på farmen er mulig juli-september 2019

17 stk. tilbage 2.500 kr
Støt nu
Om virksomheden
Navn Danske Frilandssnegle ApS
CVR 38067966
Region Hovedstaden
Sektor Landbrug, gartneri og skovbrug
Selskabsform ApS

Coop Crowdfunding tager ikke ansvar for indholdet af eksterne sider.