Ved at bruge websitet accepterer du at Coop Crowdfunding anvender cookies. Læs om brug af cookies.  Luk

Almindelige forretningsbetingelser

Gældende fra og med 3. april 2017

Disse almindelige forretningsbetingelser (herefter benævnt “Forretningsbetingelser”) for brug af Lendino A/S’ (herefter benævnt “Lendino”) platform fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for fysiske og juridiske personer, der benytter sig af tjenesterne på Lendinos platform. Forretningsbetingelserne omfatter alle sider på www.lendino.dk og www.crowdfunding.coop.dk, herunder bl.a. siderne om privatlivspolitik, cookies og ofte stillede spørgsmål.

Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler mellem brugerne af platformen og Lendino, og sådanne individuelle aftaler vil til enhver tid have forrang over for disse Forretningsbetingelser.

Coop Danmark A/S (Coop Crowdfunding) samarbejder med Lendino om at give Coop Danmark A/S’ medlemmer og leverandører nem adgang til Lendinos platform, men det er Lendino, der i enhver henseende er ansvarlig for platformen og tjenesterne på denne samt aftalepart i de aftaler, der indgås af brugerne via platformen. Coop Danmark A/S er således ikke part i nogen aftaler med brugerne af platformen og har ikke noget ansvar af nogen art over for brugerne af platformen, herunder for de tjenester der leveres til brugerne via platformen og de aftaler brugerne indgår via platformen. Foranstående gælder, uanset at brugerne tilgår Lendinos platform via Coop Danmark A/S’ webside www.crowdfunding.coop.dk.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra ovenstående dato og erstatter tidligere forretningsbetingelser.

Definitioner

Udbyder af tjenesterne

Lendinos ydelse

Platformen

Platformspersoner

Platformsvirksomheder

Platformskonti

Opsigelse

Lån, Belønningsprojekter, Låneandele og Belønninger

Ansøgning om Lån og Belønningsprojekt

Gældsbrev og Sikkerhedsstillelse

Præsentation af Lån og Belønningsprojekter på Platformen

Finansiering af Lån og Belønningsprojekter

Udstedelse af Lån eller Belønningsprojekt

Erklæringer og garantier

Afdrag, renter og gebyrer

Førtidsindfrielse

Udpegning af Lendino som agent

Låntagers oplysningsforpligtelser

Misligholdelse

Tvangsfuldbyrdelse af Lån

Efter ophør af lånearrangement

Ophavsrettigheder

Personfølsomme oplysninger

Ansvarsfraskrivelse

Klager

Lovvalg og værneting

1.Definitioner

1.1.“Agent” betyder Lendino, når Lendino optræder som agent på vegne af Bidragsyderne med de beføjelser og forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser.

1.2.“Belønning” er den modydelse, som Bidragsyder får for at støtte et Belønningsprojekt.

1.3.“Belønningsprojekt” er en datamæssig repræsentation på Platformen af et belønningsprojekt. Et Belønningsprojekt har altid tilknyttet en Projektejer og diverse stamdata.

1.4.“Belønningsprojektejer” betyder en Platformskontohaver, der er registreret på Platformen og som er blevet godkendt af Lendino til at oprette et Belønningsprojekt gennem Platformen. Se punkt 7 i disse Forretningsbetingelser.

1.5.“Bidragsyder” betyder en Platformskontohaver, der er registreret på Platformen og som er blevet godkendt af Lendino til at købe Låneandele eller Belønninger på Platformen. Se punkt 7 i disse Forretningsbetingelser.

1.6.“Bruger” betyder en fysisk person, der benytter sig af Lendinos tjenester, enten i form af en Platformsperson eller ved at være Lånsøger eller Projektsøger på egne eller en juridisk persons vegne.

1.7.“Forretningsbetingelser” betyder de almindelige forretningsbetingelser, som er beskrevet i dette dokument.

1.8.“Gældsbrev” betyder det gældsbrev, der udstedes af Låntager over for Bidragsyderne og Agenten, når et Lån har opnået Tilstrækkelig Finansiering.

1.9.“Hvidvaskloven” betyder reglerne i den til enhver tid gældende lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og udbytte og finansiering af terrorisme.

1.10.“Kautionist” betyder en fysisk eller juridisk person, som ved underskrivelse af Gældsbrevet stiller Selvskyldnerkaution til fordel for Bidragsyderne og Agenten.

1.11.“Konkursloven” betyder den til enhver tid gældende konkurslov, lov nr. 11 af 6. januar 2014 om konkurs (med senere ændringer).

1.12.“Lendino” betyder Lendino A/S, CVR-nummer: 35 65 41 35.

1.13.“Lån” er en datamæssig repræsentation på Platformen af et lån eller et låneforslag, der kun muligvis bliver omsat til et juridisk bindende lån. Et Lån har altid en tilknyttet Låntager og diverse andre stamdata, men kan bortset fra dette være ukomplet beskrevet hvad angår nominel værdi, opdeling i Låneandele med dertilhørende Bidragsydere, præcisering af datoer for og størrelser på afdrag, renter og gebyrer m.m. Disse detaljer bliver først tilføjet Lånet, hvis og når det udstedes.

1.14.“Låneandel” betyder en andel i et Lån, som en Bidragsyder har købt eller givet tilsagn om at købe gennem sin Platformskonto. Se punkt 9 i disse Forretningsbetingelser.

1.15.“Lånebeløb” betyder det til enhver tid udestående lånebeløb for et Lån bestående af lånets hovedstol og påløbne men endnu ikke tilskrevne eller betalte renter og gebyrer, der skyldes til Bidragsyderne og Lendino, som specificeret i Gældsbrevet.

1.16.“Lånsøger” betyder en fysisk eller en juridisk person, der har angivet ønske om at låne gennem Platformen uanset om denne måtte være repræsenteret af en Platformsperson eller en Platformsvirksomhed på Platformen. Se punkt 10 i disse Forretningsbetingelser.

1.17.“Låntager” betyder en Platformskontohaver, der er registreret på Platformen og som er blevet godkendt af Lendino til at optage Lån gennem Platformen. Se punkt 7 i disse Forretningsbetingelser.

1.18.“Platformskonto” betyder en konto i Lendinos system. Se beskrivelsen i punkt 7 i disse Forretningsbetingelser.

1.19.“Platformskontohaver” betyder en Platformsperson eller en Platformsvirksomhed, der er ejer af en eller flere Platformskonti på Platformen. Se beskrivelsen i punkt 7 i disse Forretningsbetingelser.

1.20.“Platformsperson” betyder en datamæssig repræsentation af en fysisk person på Platformen. Se beskrivelsen i punkt 5 i disse Forretningsbetingelser.

1.21.“Platformsvirksomhed” betyder en datamæssig repræsentation af en juridisk person på Platformen. Se beskrivelsen i punkt 6 i disse Forretningsbetingelser.

1.22.“Projektsøger” betyder en fysisk eller en juridisk person, der er eller har angivet ønske om at oprette et Belønningsprojekt gennem Platformen uanset om denne måtte være repræsenteret af en Platformsperson eller en Platformsvirksomhed på Platformen. Se punkt 10 i disse Forretningsbetingelser.

1.23.“Persondataloven” betyder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger, herunder lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (med senere ændringer).

1.24.“Platform” betyder Lendinos hjemmeside på lendino.dk og det underliggende it-system til håndtering af Brugere, Lån m.v. Se beskrivelsen i punkt 4 i disse Forretningsbetingelser.

1.25.“Selvskyldnerkaution” betyder selvskyldnerkautionen som beskrevet i punkt 7 i Gældsbrevet, som Kautionisten/Kautionisterne stiller samtidig med udstedelse af Gældsbrevet.

1.26.“Tilstrækkelig Finansiering” betyder det tilfælde, hvor der fra Bidragsydere er givet tilsagn om køb af Låneandele eller Belønninger med en samlet værdi, der er lig med eller overstiger den mellem Lendino og Låntager eller Projektejer aftalte minimumsgrænse, hvorefter Lånet eller Belønningsprojektet kan udstedes.

1.27.“Værdipapirhandelsloven” betyder lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel mv. (med senere ændringer).

2.Udbyder af tjenesterne

2.1.Udbyder af Platformen er:

Lendino A/S
Applebys Plads 7
1411 København K
E-mail: info@lendino.dk
CVR-nummer: 35 65 41 35
Registreringsnummer hos Finanstilsynet: 21184

2.2.Lendino har en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester i henhold til § 38 i lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 om betalingstjenester og elektroniske penge og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

2.3.Det er alene Lendino, der udbyder Platformen og de hertil knyttede tjenester. Coop Danmark A/S (Coop Crowdfunding) har således ikke noget ansvar af nogen art i forhold til Platformen og de hertil knyttede tjenester over for Brugere, Platformspersoner og Platformsvirksomheder.

3.Lendinos ydelse

3.1.Lendino er en online låneplatform, der formidler kontakt mellem Bidragsydere og låntagere, således at Bidragsydere kan låne penge direkte til låntagere gennem Platformen.

4.Platformen

4.1.En del af Platformen er beskyttet og kan kun tilgås med angivelse af brugernavn og adgangskode. Adgangen til forskellige dele af Platformen er begrænset afhængig af, hvilken type Bruger, man er.

4.2.Kun ansatte i Lendino har læse- og skriveadgang til data vedrørende Brugere, Platformspersoner og Platformsvirksomheder. Almindelige Brugere har kun adgang til data vedrørende deres egen Platformsperson og tilknyttede Platformsvirksomheder og Platformskonti.

4.3.For at kunne korrigere fejl og for at kunne spore svindelsager tages der løbende backup af data på Platformen, og begivenheder på Platformen logges i en historik.

5.Platformspersoner

5.1.For at kunne tilgå og benytte tjenesterne på Platformen på egne vegne eller på vegne af en Platformsvirksomhed, herunder låne, oprette et Belønningsprojekt, udlåne eller støtte et Belønningsprojekt,få adgang til at låne eller udlåne på Platformen, skal en fysisk person altid registreres som en Platformsperson, uanset om den fysiske person handler på egne vegne eller på vegne af en juridisk person.

5.2.Platformspersoner skal godkendes af Lendino for at få fuld adgang til Lendinos tjeneste, herunder til at låne og udlåne.

5.3.Den fysiske person skal være fyldt 18 år, have dansk CPR-nummer og kunne validere dette med NemID eller ved indsendelse af kopi af pas, kørekort eller anden billedlegitimation samt af sundhedskort eller lignende identifikation. Den fysiske person skal indgive navn, adresse og CPR-nummer til Lendino for at bliver godkendt og giver dermed samtykke til at Lendino må opbevare og behandle disse informationer.

5.4.Såfremt Platformspersonen ønsker at kunne handle på en Platformsvirksomheds vegne, skal Platformsvirksomheden særskilt oprettes og godkendes af Lendino. Se punkt 6 i disse Forretningsbetingelser.

5.5.Alle Platformspersoner har et brugernavn (f.eks. en e-mailadresse) og en adgangskode, som giver adgang til Platformen og mulighed for at læse, ændre og råde over data om Platformspersonen samt evt. tilknyttede Platformsvirksomheder og Platformskonti, som Platformspersonen har råderet over.

5.6.Brugernavn og adgangskode er strengt personlige og må ikke overdrages til tredjemand. Brugernavn og adgangskode skal opbevares sikkert. I tilfælde af mistanke om misbrug af brugernavn og adgangskode for en Platformsperson skal Lendino straks underrettes herom. Såfremt en Bruger undlader straks at underrette Lendino herom, vil Brugeren være ansvarlig for uautoriseret brug af oplysningerne.

5.7.En Platformsperson er altid en Bruger i den definition, der benyttes i disse Forretningsbetingelser, jvf. punkt 1. i disse Forretningsbetingelser. Det er dog muligt at være Bruger af visse af Lendinos tjenester, herunder at søge Lån, uden at være registreret som Platformsperson.

6.Platformsvirksomheder

6.1.For at kunne tilgå og benytte tjenesterne på Platformen, herunder låne, oprette et Belønningsprojekt, udlåne eller støtte et Belønningsprojekt, skal en juridisk person registreres som en Platformsvirksomhed.

6.2.Platformsvirksomheder skal godkendes af Lendino.

6.3.En Platformsvirksomhed er en datamæssig repræsentation på Platformen af en juridisk person. Se punkt 5 i disse Forretningsbetingelser.

6.4.En Platformsvirksomhed skal altid være tilknyttet en eller flere Platformspersoner som kan handle på dens vegne.

6.5.For godkendelse af Platformsvirksomhed skal følgende oplysninger om den juridiske person indgives til Lendino: Navn, adresse og CVR-nummer eller lignende identifikation såfremt den pågældende juridiske person ikke har et CVR-nummer. Endvidere skal Lendino oplyses om den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur ved at indgive oplysninger om den juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen samt tegningsreglerne. Til brug for Lendinos kontrol med disse oplysninger kan yderligere dokumentation være påkrævet. I visse tilfælde kan Lendino selv indhente visse oplysninger, evt. med fuldmagt. Ved registreringen af Platformsvirksomheden giver Brugeren samtykke til at Lendino må opbevare og behandle disse informationer om den bagvedliggende juridiske person.

7.Platformskonti

7.1.En Platformskonto tilhører højst én Platformskontohaver. Hvis en Platformskonto tilhører en Platformsvirksomhed, er det udelukkende de til Platformsvirksomheden knyttede Platformspersoner, der har råderet over Platformskontoen.

7.2.Alle Platformskonti repræsenteres af en samlekonto hos et anerkendt dansk pengeinstitut. Der er således ikke oprettet en underliggende bankkonto for hver enkelt Platformskonto.

7.3.Til enhver Platformskonto registreres kontonummeret på en tilhørende bankkonto i et dansk pengeinstitut. Dette bankkontonummer angives af en Platformsperson med råderet over Platformskontoen. Bankkontoen skal tilhøre den Platformsperson eller Platformsvirksomhed, som Platformskontohaveren repræsenterer. Indestående på en Platformskonto kan kun udbetales til den tilhørende bankkonto.

7.4.Alle køb af Låneandele, udbetalinger af Lån, udbetalinger af Belønningsprojekter, betalinger for Belønningsprojekter og betalinger af afdrag, renter og gebyrer foregår internt mellem Platformskonti tilhørende Bidragsydere, Låntagere, Projektejere og Lendino. Der foretages ikke overførsler på den underliggende samlekonto i disse tilfælde. Kun ved betalinger ind eller ud af Platformen foretages overførsler mellem den underliggende samlekonto og de til Platformskontiene knyttede bankkonti.

7.5.Indeståendet på en Platformskonto kan opdeles i to:

(a) Frie midler, som er penge, der kan rådes over her og nu.

(b) Låste midler, som er penge, der ikke p.t. kan rådes over, eftersom de er bundet af tilsagn om f.eks. køb af en Låneandel eller et ønske om at trække pengene ud af Platformen ved en bankoverførsel.

7.6.Alle Platformspersoner har til enhver tid adgang til relevante informationer om den eller de Platformskonti, de har råderet over, herunder disses nuværende indestående og opdeling i frie og låste midler.

7.7.En Platformskontohaver har til enhver tid ret til at få overført frie midler på sin Platformskonto til den til Platformskontoen knyttede bankkonto.

7.8.En Platformskonto er ikke en indlånskonto, og frie midler bør derfor ikke stå ubenyttede på Platformskontoen i længere tid. Såfremt frie midler står ubenyttede, kan Platformskontohaveren modtage en anmodning fra Lendino om enten at benytte midlerne til køb af låneandele, støtte Belønningsprojekter eller at tilbageføre beløbet til den tilhørende bankkonto.

8.Opsigelse

8.1.En Bruger kan til enhver tid opsige sin Platformsperson, forudsat at Platformspersonen ikke som den eneste har råderet over Platformskonti, der deltager i ikke-afsluttede Lån eller har låste midler. Ved opsigelse ophører Brugerens adgang til Platformen.

8.2.Ved opsigelse af en Platformsperson opsiges tillige tilhørende Platformsvirksomheder og Platformskonti, hvorover Platformspersonen som den eneste har råderet.

8.3.Ved opsigelse af en Platformsperson overføres frie midler på Platformskonti, hvorover Platformspersonen som den eneste har råderet, til Platformskontoens tilhørende bankkonto.

9.Lån, Belønningsprojekter, Låneandele og Belønninger

9.1.Lendino og Låntager aftaler et minimum og et maksimum for den ønskede nominelle værdi for et Lån. Der vil kun blive solgt Låneandele så længe deres samlede værdi ikke overstiger maksimum, og Lånet vil kun blive udstedt, såfremt der opnås Tilstrækkelig Finansiering.

9.2.Lendino og Projektejer aftaler et minimum for den ønskede nominelle værdi af et Belønningsprojekt. Belønningsprojekter kan laves både med og uden maksimum. Et Belønningsprojekt udstedes kun, såfremt der opnås Tilstrækkelig Finansiering.

10.Ansøgning om Lån og Belønningsprojekt

Ansøgning om lån

10.1.En juridisk person kan ansøge om at låne gennem Lendino og betegnes derved Lånsøger. I behandlingen af ansøgningen indgives til Lendino oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er relevante for kreditvurdering og sikkerhedsstillelse, på samme vis som hvis Platformspersoner og/eller Platformsvirksomheder for disse skulle registreres og godkendes, dog uden at dette nødvendigvis sker. Se punkt 5 og 6 i disse Forretningsbetingelser.

10.2.Før et Lån bliver udbudt til Brugere af Platformen bliver Lånsøgeren kreditvurderet af Lendino. I den forbindelse foretages en vurdering af Lånsøgerens interne forhold, herunder evt. ejerstruktur, strategi, ledelse og bestyrelse, samt af Lånets formål og relevante markedsforhold, hvilket blandt andet kan omfatte en vurdering af evt. produkter, kunder, forretningsmodel, leverandører og konkurrenter.

10.3.På baggrund af kreditvurderingen tager Lendino stilling til, hvorvidt Lånet kan godkendes til Platformen. Lånsøger har intet krav på at få sit Lån godkendt eller på at blive kompenseret, hvis det ikke bliver godkendt. Uanset om Lånet bliver godkendt eller ej, kan Låntager blive pålagt gebyrer til at dække udgifter i forbindelse med Lendinos kreditvurdering og sikring af Lånet, f.eks. udgifter til tinglysning, indhentning af oplysninger, forberedelse og behandling af dokumenter m.m. Såfremt Låsøgeren trækker sin ansøgning tilbage inden Lånet udbydes på Platformen, kan Lånsøgeren blive pålagt at betale de gebyrer, der ville være blevet pålagt i forbindelse med udstedelsen af Lånet.

10.4.For at kunne låne skal relevante fysiske og juridiske personer registreres og godkendes som Platformspersoner og Platformsvirksomheder, hvilket Lånsøger samtykker ved indsendelse af sin låneansøgning. Når et Lån er blevet godkendt, og de nødvendige registreringer og godkendelser er foretaget, oprettes et Lån på Platformen, og Lånsøgers tilhørende Platformsperson eller en Platformsvirksomhed bliver Låntager for dette lån.

Ansøgning om Belønningsprojekt

10.5.En juridisk eller fysisk person kan ansøge om et Belønningsprojekt gennem Lendino og betegnes derved Projeksøger. I behandlingen af ansøgningen indgives til Lendino oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er relevante for vurdering af Belønningsprojektet.

10.6.Før et Belønningsprojekt bliver udbudt til Brugere af Platformen bliver Belønningsprojektet vurderet af Lendino, herunder projektmateriale.

10.7.På baggrund af vurderingen tager Lendino stilling til, hvorvidt Belønningsprojektet kan godkendes til Platformen. Projektsøger har intet krav på at få sit Belønningsprojekt godkendt eller på at blive kompenseret, hvis det ikke bliver godkendt.

10.8.For at kunne oprette et Belønningsprojekt skal relevante fysiske og juridiske personer registreres og godkendes som Platformspersoner og Platformsvirksomheder, hvilket Projektsøger samtykker ved indsendelse af sin ansøgning. Når et Projekt er blevet godkendt, og de nødvendige registreringer og godkendelser er foretaget, oprettes et Belønningsprojekt på Platformen, og Projektsøgers tilhørende Platformsperson eller en Platformsvirksomhed bliver Belønningsprojektejere for dette Belønningsprojekt.

11.Gældsbrev og Sikkerhedsstillelse

11.1.Før et Lån udbydes på Platformen, underskriver Låntageren et Gældsbrev, som udstedes til fordel for alle Bidragsydere, der efter Lånets finansiering, og såfremt det har opnået tilstrækkelig finansiering, har en eller flere Låneandele i Lånet. Ligeledes er eventuelle Kautionister forpligtede til ved underskrift på Gældsbrevet at stille Selvskyldnerkaution for Låntagers forpligtelser over for Bidragsyderne og Lendino som agent. Selvskyldnerkautionen skal tjene som sikkerhed for ethvert krav, som Bidragsyderne og Agenten har eller måtte få mod Låntager i henhold til Gældsbrevet og disse Forretningsbetingelser.

11.2.Lendino kan stille krav om, at Lånsøgere, såfremt deres Lån opnår Tilstrækkelig Finansiering, skal stille sikkerhed i form af en eller flere Selvskyldnerkautioner eller ved pant i en eller flere af Lånsøgerenes aktiver. I dette tilfælde vil Lendino på vegne af Bidragsyderne i Lånet og som Agent for disse indgå særskilt skriftlig aftale herom med Lånsøger, samt sikre at de fornødne sikringsakter bliver iagttaget. Lånsøger afholder de yderligere omkostninger, der er forbundet med indgåelse af en pantsætningsaftale, herunder eventuelle tinglysningsafgifter, advokatomkostninger m.m. Ved at underskrive Gældsbrevet for et Lån accepterer Lånsøgeren dette. Ved at underskrive Gældsbrevet accepterer evt. Kautionister at stille Selvskyldnerkaution i henhold til Gældsbrevet.

12.Præsentation af Lån og Belønningsprojekter på Platformen

12.1.Lånsøgere og Projektsøgere accepterer, at oplysninger om dem, herunder oplysninger vedrørende formål, bliver gjort tilgængelige for Brugerne på Platformen, medmindre andet er aftalt.

12.2.Grundlæggende oplysninger om et Lån eller Belønningsprojekt bliver så vidt muligt gjort tilgængelige for Brugerne på Platformen under udbudsperioden. Det er dog ikke alle oplysninger om et Lån, der er kendte før finansieringsperioden ophører, herunder dets nominelle værdi, dets opdeling i Låneandele, dets Bidragsydere, datoer for betalinger af afdrag, renter og ydelser m.m.

12.3.Såfremt en Lånsøger eller Projektsøger ønsker, at en eller flere oplysninger vedrørende Lånsøgerens eller Projektsøgerens forhold ikke skal gøres tilgængelige for Brugerne på Platformen, kan Lånsøgeren og Projektsøgeren indgå særskilt skriftlig aftale herom med Lendino.

12.4.Lånsøgere kan indgå særskilt aftale om at være anonym, således at oplysninger om Lånsøgerens identitet ikke bliver tilgængelige for Brugerne. Oplysninger om Lånsøgerens identitet vil i dette tilfælde alene blive gjort tilgængelige såfremt Lånet opnår Tilstrækkelig Finansiering og da kun for de Bidragsydere, som Gældsbrevet bliver udstedt til.

12.5.Lånsøgere og Projektsøgere kan tillige indgå særskilt aftale om at deres Lån eller Belønningsprojekt som udgangspunkt holdes skjult for Brugere og kun er tilgængeligt for Brugere, der kender den rette URL. Dette gør det muligt kun at udbyde Lånet eller Belønningsprojektet til en særligt udvalgt delmængde af Brugere på Platformen. Lendino tager intet ansvar for at denne URL ikke deles med uvedkommende Brugere og kan således ikke garantere hvilke Brugere, der får adgang til Lånet eller Belønningsprojektet.

12.6.Bidragsydere accepterer, at det ikke er alle oplysninger om et Lån og en Lånsøger, der gøres tilgængelige på Platformen, herunder oplysninger, der kan være relevante i forbindelse med kreditvurdering af Lånet. Det er således Bidragsydernes eget ansvar at indhente yderligere information til brug for deres egen kreditvurdering af et Lån. Lendino har ikke oplysningspligt hvad angår information om et Lån, Bidragsyder eller de forhold, der ligger til grund for Lendinos kreditvurdering.

12.7.Bidragsydere accepterer, at det ikke er alle oplysninger om et Belønningsprojekt og en Projektsøger, der gøres tilgængeligt på Platformen. Det er således Bidragsydernes eget ansvar at indhente yderligere information til brug for deres egen vurdering af Belønningsprojektet. Lendino har ikke oplysningspligt hvad angår information om et Belønningsprojekt, Projektejer eller de forhold, der ligger til grund for vurdering af et Belønningsprojekt.

12.8.Projektsøger står inde for informationer og holdninger, som der gives udtryk for i projektmateriale. Lendino står ikke inde for informationer og holdninger, som der gives udtryk for i projektmateriale.

13.Finansiering af Lån og Belønningsprojekter

13.1.I løbet af finansieringsperioden udbydes Låneandele og Belønninger til Bidragsydere på Platformen.

13.2.Bidragsydere, som via deres Platformskonto ønsker at købe en eller flere Låneandele eller Belønninger, afgiver et bindende tilsagn herom til Lendino. Tilsagnet vil være bindende indtil det afgøres om Lånet eller Belønningsprojektet opnår Tilstrækkelig Finansiering. Samtidig med afgivelse af det bindende tilsagn om køb af Låneandel eller Belønning, accepterer Bidragsyderen disse Forretningsbetingelser.

13.3.Bidragsydere accepterer, at tilsagn om køb af Låneandele eller Belønninger er bindende og ikke kan trækkes tilbage. Bidragsydere accepterer ligeledes, at deres personlige informationer ved køb af Låneandel eller Belønning vil blive videregivet til Låntager gennem Gældsbrevet eller Belønningsprojektejer.

13.4.Når finansieringsperioden ophører eller når den samlede værdi af solgte Låneandele er lig med den maksimale nominelle værdi for Lånet eller når alle Belønninger er udsolgt, lukkes der for muligheden for at Bidragsydere kan købe flere Låneandele eller Belønninger. Bidragsydere accepterer, at de ikke har ret til at købe Låneandele eller Belønninger og at Låneandelene eller Belønningerne kan blive udsolgt.

13.5.Lendino har ret men ikke pligt til at forlænge finansieringsperioden for Lån eller Belønningsprojekter uden indhentelse af Bidragsydernes samtykke.

13.6.Når et Lån eller Belønningsprojekt er udbudt til Brugere på Platformen, er det som udgangspunkt ikke længere muligt for Lånsøger eller Projektsøger at tilbagetrække sin ansøgning.

13.7.I særlige tilfælde kan Lendino acceptere, at et Lån førtidsindfries. I dette tilfælde er Lånsøgeren forpligtet til at følge proceduren for førtidsindfrielse, jvf. punkt 17 i disse Forretningsbetingelser, herunder at betale Lendino og Bidragsydere, der har givet tilsagn om køb af Låneandele, de påkrævede gebyrer og renter som følge af denne procedure.

13.8.Ved tilbagetrækning af et Belønningsprojekt opkræves et gebyr på 1.000 kr.

14.Udstedelse af Lån eller Belønningsprojekt

14.1.Såfremt et Lån eller Belønningsprojekt ikke opnår Tilstrækkelig Finansiering i løbet af finansieringsperioden, vil det ikke længere blive udbudt på Platformen, og Bidragsydernes tilsagn om at købe Låneandele ophører, hvormed de tilsvarende beløb går fra at være låste midler til frie midler på Bidragsydernes Platformskonti.

14.2.Et Lån eller Belønningsprojekt kan udstedes, såfremt det ved finansieringsperiodens udløb har opnået Tilstrækkelig Finansiering. I tillæg hertil gælder det for Lån, at Gældsbrevet og evt. andre dokumenter, f.eks. i forbindelse med pantsætning, også skal underskrives. Et Lån udstedes ikke medmindre alle dokumenter er behørigt underskrevet af alle relevante parter.

14.3.Når et Lån eller Belønningsprojekt udstedes, overføres de låste beløb for hver Låneandel eller Belønning fra de pågældende Bidragsyderes Platformskonto til Låntager eller Belønningsprojektejers Platformskonto, hvor de vil fremgå som frie midler. Det står herefter Låntager eller Belønningsprojektejer frit for at overføre pengene til den til Platformskontoen knyttede bankkonto.

14.4.Lendino er udpeget som Agent af Bidragsyderne, og Lendino har derved de rettigheder og forpligtelser, som følger af punkt 18 i disse Forretningsbetingelser.

15.Erklæringer og garantier

15.1.I forbindelse med indgåelse af Gældsbrevet og accepten af disse Forretningsbetingelser i forbindelse med et Lån, indestår og garanterer Låntager og Kautionisterne herved følgende over for Bidragsyderne og Agenten:

15.1.1.At Låntager er en gyldig stiftet virksomhed i henhold til dansk ret.

15.1.2.At Låntager har de fornødne tilladelser, licenser, godkendelser eller autorisationer af enhver art, der eventuelt måtte være påkrævet for at udøve dets hverv.

15.1.3.At de forpligtelser, som Låntager og Kautionisterne påtager sig i henhold til disse Forretningsbetingelser og Gældsbrevet er gyldige og bindende for Låntager og Kautionisterne.

15.1.4.At alle informationer og oplysninger, som er afgivet over for Lendino i forbindelse med låneansøgningen, er korrekte.

15.1.5.At alle årsrapporter, halvårsrapporter og andre regnskabsmæssige oplysninger, som er indgivet til Lendino i forbindelse med låneansøgningen, er korrekte og retvisende samt udarbejdet i overensstemmelse med dansk rets regler herom.

15.1.6.At Låntager og/eller Kautionisterne ikke har andre økonomiske forpligtelser eller i øvrigt har påført deres kreditorer tab ud over dem, som Låntager og Kautionisten har oplyst i forbindelse med låneansøgningen.

15.1.7.At Låntager og/eller Kautionisterne bekræfter at have oplyst Agenten korrekt om samtlige låneforpligtelser, kautionsforpligtelser og andre garantiforpligtelser, som påhviler Låntager og Kautionisterne i forbindelse med Agentens vurdering af Låntagers låneansøgning.

15.1.8.At den bankkonto, som er knyttet til Låntagers Platformskonto og anvendes til brug for udbetaling af Lånet, tilhører Låntager.

15.1.9.At hverken Låntager eller Kautionisterne er part i nogen form for retssager eller søgsmål, igangværende eller truende, der, individuelt eller samlet set, kan forventes at forårsage en væsentlig negativ ændring på Låntagers eller Kautionisternes overholdelse af forpligtelserne i henhold til Gældsbrevet og disse Forretningsbetingelser.

15.2.De ovenstående erklæringer og forpligtelser skal være opfyldt i hele Gældsbrevets løbetid.

16.Afdrag, renter og gebyrer

16.1.Bidragsydere betaler ikke omkostninger eller gebyrer for at deltage i finansieringen af Lån eller Belønningsprojekter.

Lån

16.2.Låntager betaler i forbindelse med udbetalingen af et Lån et gebyr til Lendino. I tillæg hertil betaler Låntager et gebyr til Lendino i forbindelse med hver ydelsesbetaling. Låntager kan desuden pålægges yderligere gebyrer, som betales til Lendino, i forbindelse med tinglysning eller ved særlige ønsker om anonymitet, forlængelse af finansieringsperiode, hjælp til udarbejdelse af tekster og billeder m.m. Størrelsen på disse gebyrer sker i henhold til særskilt aftale herom med Lendino, herunder bl.a. Gældsbrevet og Lendinos prisliste.

16.3.Når betalingsplanen for et Lån er blevet fastlagt, vil deltagende Bidragsydere på Platformen kunne se datoer, størrelser og status for afdrag og renter for Lånet. Datoer og størrelser på afdrag, renter og gebyrer til Lendino vil fremgå af Gældsbrevet.

16.4.Låntager accepterer at indbetale afdrag, renter og gebyrer i henhold til Gældsbrevet. Alle ydelser skal indbetales til Låntagers Platformskonto, hvorfra afdrag, renter og gebyrer hæves og fordeles til bidragsydernes Platformskonti og Lendino. Låntager accepterer, at fast indbetaling af ydelser til Låntagers Platformskonto skal ske ved brug af en af Lendino valgt betalingsservice og at der kan være yderligere gebyrer forbundet hermed.

16.5.Renten på Lånet skal beregnes fra tidspunktet for finansieringsperiodens udløb. Renteberegningen baseres på at hver kalendermåned er 30 dage, og et år er på 360 dage.

16.6.Bidragsydere accepterer, at betalinger, som de modtager i henhold til Gældsbrevet, indbetales af Låntager til Lendino til indsættelse på Låntagers Platformskonto, hvorfra de videredistribueres og fordeles til Bidragsydernes Platformskonti i henhold til Gældsbrevet og pro rata i forhold til Bidragsyderens respektive Låneandele. Hver enkelt Bidragsyder kan herefter vælge at overføre pengene fra den pågældende Platformskonto til den tilhørende bankkonto eller lade pengene stå på Platformskontoen med henblik på køb af Låneandele eller Belønninger.

16.7.Bidragsydere accepterer tillige, at såfremt en Låntager kun indbetaler en del af den påkrævede ydelsesbetaling bestående af afdrag, renter og gebyrer, vil ingen af pengene blive fordelt mellem Bidragsyderne eller Lendino, men vil forblive på Låntagers Platformskonto indtil den resterende del af betalingen er modtaget. Låntager accepterer, at dette kan medføre opkrævning af yderligere morarenter og gebyrer grundet den forsinkede betaling.

Belønningsprojekter

16.8.Deltagere i et Belønningsprojekt kan se leveringsdatoer for Belønninger under projektbeskrivelsen for et Belønningsprojekt.

16.9.Belønningsprojektejer accepterer at levere Belønninger som beskrevet under projektbeskrivelsen. Belønningsprojektejer står selv til ansvar for at levere Belønninger til Bidragsyder.p

16.10.Lendino står ikke til ansvar for manglende levering, forsinkede leveringer eller andre forhold omkring levering af Belønninger overfor Bidragsyder.

16.11.Belønningsprojektejer betaler i forbindelse med udbetalingen af et Belønningsprojekt et gebyr til Lendino. Størrelsen på gebyret fremgår af særskilt prisliste.

17.Førtidsindfrielse

17.1.Låntageren har mulighed for at førtidsindfri Lånet med 10 dages forudgående skriftligt varsel. Ved førtidsindfrielse skal Låntager tilbagebetale Lånebeløbet, som inkluderer Lånets restgæld, samt renter og gebyrer for indeværende og næste måned.

17.2.Lånebeløbet kan alene med frigørende virkning indbetales til Lendino, som herefter videredistribuerer og fordeler det indbetalte Lånebeløb til Bidragsyderne i henhold til Gældsbrevet og pro rata i forhold til Bidragsydernes respektive Låneandele.

17.3.Bidragsyderne accepterer, at de i tilfælde af at Låntager førtidsindfrier Lånet modtager et beløb svarende til deres respektive Låneandele i henhold til restgæld og påløbne renter for indeværende og næste måned på tidspunktet for førtidsindfrielsen. Andre omkostninger, som Låntager pålægges i forbindelse med førtidsindfrielsen, tilfalder Lendino.

18.Udpegning af Lendino som agent

18.1.Bidragsydere og Låntager i et Lån accepterer, at Lendino er udpeget som Agent for Bidragsyderne. Agenten varetager derved på vegne af Bidragsyderne i et Lån følgende opgaver:

18.1.1.Agenten modtager alle betalinger af renter, gebyrer og afdrag, som Låntager er forpligtet til at betale i henhold til Gældsbrevet. Agenten videredistribuerer og fordeler alle betalinger af renter og afdrag i henhold til Gældsbrevet på Bidragsydernes Platformskonti.

18.1.2.Agenten indhenter oplysninger om Låntageren, som Agenten måtte anse for relevante i forhold til Låntagers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Gældsbrevet.

18.1.3.I tilfælde af Låntagers misligholdelse af Gældsbrevet i henhold til punkt 20 i Forretningsbetingelserne er Agenten på vegne af Bidragsyderne berettiget til at ophæve Gældsbrevet som beskrevet i punkt 20 i Forretningsbetingelserne og på vegne af Bidragsyderne at tvangsfuldbyrde ethvert krav, som Bidragsyderne har mod Låntager i henhold til Gældsbrevet og Forretningsbetingelserne.

18.1.4.Såfremt Låntager misligholder sine forpligtelser i henhold til punkt 20 i Forretningsbetingelserne, er Agenten forpligtet til at orientere Bidragsyderne herom. Dette kan ske ved på Platformen at gøre tydeligt opmærksom på dette.

18.1.5.Bortset fra konstatering af om forfaldne beløb er betalt eller ej, er Agenten imidlertid ikke forpligtet til at foretage særskilte undersøgelser eller andet med henblik på at overvåge, om Låntager overholder vilkårene i Gældsbrevet og disse Forretningsbetingelser.

18.2.Lendino kan lave ændringer på Platformen og i vores services uden notits og ansvar.

18.3.Lendino har ret til at bestemme, hvem der kan bruge Platformen. Lendino kan lukke konti og afvise at udbyde services.

18.4.Lendino har ret til at afvise et køb af en Belønning til enhver tid uden begrundelse.

18.5.Lendino har ret til afvise, afbryde, fjerne eller suspendere et Belønningsprojekt til enhver tid uden begrundelse.

19.Låntagers oplysningsforpligtelser

19.1.Låntager forpligter sig til på anfordring i hele Gældsbrevets løbetid at fremsende følgende:

19.1.1.Låntagers årsrapport så snart denne foreligger og senest 120 dage efter regnskabsårets afslutning.

19.1.2.Låntagers kvartalsrapporter (indeholdende resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse) senest 45 dage efter det enkelte kvartals udløb.

19.2.Låntager er endvidere forpligtet til straks og uden ugrundet ophold i hele Gældsbrevets løbetid at holde Lendino skriftligt underrettet om følgende forhold:

19.2.1.Ændring af Låntagers eller en Kautionists adresse.

19.2.2.Gennemførelse af beslutninger, der kan have betydning for Låntagers overholdelse af Gældsbrevet.

19.2.3.Forhold som kan medføre en væsentlig ændring i Låntagers økonomiske forhold eller virksomhedsdrift, herunder oplysninger om retssager mod Låntager af væsentlig betydning for dennes virksomhed.

19.2.4.Væsentlige krav mod Låntager fra skattemyndighederne eller andre offentlige instanser, som kan have betydning for Låntagers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser.

19.3.Låntager skal til Lendino indgive oplysninger, herunder anden relevant regnskabsmateriale vedrørende Låntagers finansielle situation, virksomhedsdrift samt andre oplysninger, som kan have betydning for Låntagers overholdelse af Gældsbrevet og disse Forretningsbetingelser.

19.4.Indgiver låntager ikke informationer som anført, forbeholder Lendino sig ret til at opsige lånet.

20.Misligholdelse

20.1.I tilfælde af at en Bruger ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser, er Lendino berettiget til straks at ekskludere Brugeren fra Lendinos tjenester, herunder fra Platformen såfremt Brugeren er registreret som Platformsperson. I sidstnævnte tilfælde vil frie midler på Platformskonti, hvorover Platformspersonen som den eneste har råderet, blive udbetalt.

20.2.I tilfælde af, at en Lånsøger eller Projektsøger ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser, er Lendino berettiget til at fjerne ansøgningen fra Platformen og ekskludere Lånsøgeren eller Projektsøgeren fra Platformen.

Låntager

20.3.I tilfælde af at en Låntager misligholder sine forpligtelser som følger af disse Forretningsbetingelser eller Gældsbrevet, er Lendino berettiget til at kræve, at Lånet (inklusive samtlige til Lånebeløbet påløbne og tilskrevne renter og gebyrer) forfalder øjeblikkeligt til fuld og endelig indfrielse som beskrevet i punkt 17 i disse Forretningsbetingelser. Lendino og Bidragsyderne er berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab i anledning af Låntagers misligholdelse af Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser.

20.4.Der foreligger navnlig misligholdelse, der berettiger Agenten til at kræve indfrielse, såfremt:

20.4.1.Låntager ikke betaler renter eller afdrag på Lånet eller gebyrer til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for Bidragsyderne, og sådanne manglende betalinger ikke er afhjulpet senest tre (3) bankdage efter skriftligt påkrav herom,

20.4.2.Låntager undlader rettidig opfyldelse af eller handler i strid med øvrige forpligtelser i henhold til Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser,

20.4.3.Låntager standser sine betalinger, der indgives konkursbegæring af eller imod Låntager, eller der er indledt forhandlinger med Låntagers kreditorer med henblik på rekonstruktion, akkordordning eller tilsvarende,

20.4.4.Låntager ophører ved fusion med et andet selskab,

20.4.5.det på grundlag af et skøn over Låntagers forhold må anses for overvejende sandsynligt, at Låntager vil blive ude af stand til at opfylde sine forpligtelser efter Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser,

20.4.6.Låntager og/eller Kautionisterne har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger over for Lendino i forbindelse med låneansøgningen eller under låneforholdet,

20.4.7.Kautionisterne udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest, går konkurs, tager fast ophold i udlandet eller afgår ved døden,

20.4.8.Låntager uden Agentens forudgående samtykke udbetaler ekstraordinært udbytte og/eller lønninger til kapitalejerne, som forringer Låntagers økonomiske stilling,

20.4.9.Kautionisterne ophører med at være direkte eller indirekte ejere af majoriteten af kapitalandelene i Låntager uden Lendinos forudgående skriftlige samtykke

20.4.10.virksomhedsformen ændres uden Agentens forudgående samtykke, eller

20.4.11.der sker en væsentlig ændring af Låntagers hovedhverv, eller Låntager på anden vis væsentligt afviger fra den virksomhedsbeskrivelse, som Låntager har indgivet til Lendino i forbindelse med låneansøgningen.

20.5.Låntager skal skadesløsholde Bidragsyderne og Agenten på anfordring for alle omkostninger, ethvert ansvar og tab (herunder blandt andet juridiske omkostninger og tab af fortjeneste) i forbindelse med misligholdelsestilfælde.

Belønningsprojektejer

20.6.Hvis Belønningsprojektejer ikke er i stand til at færdiggøre et Belønningsprojekt og levere Belønninger, lever Belønningsprojektejer ikke op til forpligtelserne i disse forretningsbetingelser. For at rette op på dette, skal Belønningsprojektejer gøre alt, hvad der står i dennes magt for at Belønningsprojektet afsluttes bedst muligt for Bidragsyderne. Belønningsprojektejer har kun rådet bod på situationen og levet op til sin forpligtelse over for Bidragsyderne, hvis

20.6.1.Belønningsprojektejer laver en opdatering, der forklarer, hvad for et stykke arbejde, der er udført, hvordan midlerne er anvendt og hvad der har forhindret færdiggørelsen af Belønningsprojektet som planlagt

20.6.2.Belønningsprojektejer arbejder for i god tro at afvikle Belønningsprojektet på den bedst mulige måde indenfor en tidsramme, der kommunikeres til Bidragsyderne

20.6.3.Belønningsprojektejer er i stand til at dokumentere, at midlerne er anvendt som lovet og har gjort alt, hvad der kunne gøres for at færdiggøre Projektet som lovet

20.6.4.Belønningsprojektejer har været ærlig og ikke har lavet nogle væsentlige forkerte udlæggelse i kommunikationen med Bidragsyderne

20.6.5.Belønningsprojektejer tilbyder at tilbagebetale overskydende midler til de af Bidragsyderne, som ikke har modtaget deres Belønning (pro rata i forhold til hvad de har støttet med) eller forklare, hvordan disse midler vil blive anvendt til at færdiggøre Projektet i en anden udgave

20.7.Projekter er alene ansvarlig for at leve op til de løfter, der afgives i et Belønningsprojekt. Hvis en Belønningsprojektejer ikke er i stand til at leve op til vilkårene i disse Forretningsbetingelser, kan de blive retsforfulgt af Bidragsyderne.

21.Tvangsfuldbyrdelse af Lån

21.1.Såfremt Låntager ikke overholder sine forpligtelser i henhold til Gældsbrevet eller disse Forretningsbetingelser, anses Låntager for at være i misligholdelse.

21.2.I tilfælde af betalingsmisligholdelse vil Agenten sende en rykkerskrivelse til Låntager med henblik på, at det manglende afdrag bliver betalt inden tre (3) bankdage.

21.3.Såfremt Låntager efter modtagelsen af Agentens rykkerskrivelse ikke betaler det skyldige inden betalingsfristen, vil hele Lånet inklusive samtlige til Lånebeløbet påløbne og tilskrevne renter og gebyrer forfalde øjeblikkeligt til fuld indfrielse. Agenten vil herefter ud fra en konkret vurdering af Låntagers økonomi, Lånets størrelse og omstændighederne i øvrigt, vurdere, hvorvidt inddrivelsen af Lånebeløbet bør overdrages til et inkassofirma eller til Agentens advokat, som herefter vil sende en påkravsskrivelse i henhold til § 10 i lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. september 2014 (med senere ændringer) om inkassovirksomhed.

21.4.Agenten har bemyndigelse til at indgå ændret afviklingsordning, videresælge lån, frigive kautionister ved delvis indfrielse, ændre pantsikkerheder, indgå akkord samt bevilge henstand, såfremt Agenten skønner, at dette vil være mest hensigtsmæssigt for Bidragsyderne.

21.5.Alle påløbne omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af Lånet vil i videst muligt omfang blive pålagt Låntager. Ethvert beløb, som Agenten modtager eller får tilkendt ved tvangsinddrivelse af Lånet, skal anvendes til betaling af påløbne inddrivelsesomkostninger, gebyrer, renter og hovedstol i den nævnte rækkefølge.

21.6.Agenten vil i tilfælde af misligholdelse orientere Bidragsyderne herom. Orienteringen om Låntagers misligholdelse vil fremgå af Lendinos beskrivelse af Lånet på Platformen, hvortil alle Bidragsydere med Låneandele i Lånet har adgang. I tilfælde af, at inddrivelsen af Lånebeløbet overgives til inkasso eller advokat, eller såfremt Lendino indgår en ny afviklingsaftale med Låntager, holder Lendino Bidragsyderne løbende orienteret om processen på Platformen. Det er Bidragsydernes eget ansvar at orientere sig om et Låns status ved at logge ind på Platformen.

21.7.Bidragsyderne frafalder retten til at inddrive Lånet på egne vegne.

21.8.Agenten er berettiget, men ikke forpligtet, til på vegne af Bidragsyderne at indgive konkursbegæring mod en Låntager, såfremt dette efter Agentens skøn vil være i Bidragsydernes interesse. Beslutningen om at indgive konkursbegæring tilkommer alene Agenten. I forbindelse med indgivelse af konkursbegæring mod en Låntager stiller Lendino på vegne af Bidragsyderne sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen i henhold til Konkurslovens § 27.

22.Efter ophør af lånearrangement

22.1.Når alle tilbagebetalinger, renter og gebyrer, herunder evt. morarenter og inkassogebyrer, for et Lån er blevet betalt eller Belønninger er leveret for et Belønningsprojekt, kan Lånet eller Projektet anses som afsluttet. Låntager eller Belønningsprojektejer accepterer, at Lendino på dette tidspunkt må offentliggøre oplysninger om Låntager og Lånet eller Projekter og Belønningsprojektet med henblik på markedsføring.

23.Ophavsrettigheder

23.1.Brugere af Lendino må ikke anvende materiale, der krænker tredjeparts ophavsrettigheder.

23.2.Brud på ophavsrettigheder giver Lendino ret til at lukke Belønningsprojekter omgående og refundere det indsamlede beløb.

23.3.Brugere ejer det materiale, de uploader til et projekt. Lendino har dog ret til at redigere i det materiale, der uploades samt bruge det i en markedsføringsmæssig sammenhæng.

23.4.Hvis det opdages, at der anvendes forfalsket materiale, giver det Lendino ret til at lukke et Belønningsprojekt eller Lån omgående og refundere det indsamlede beløb til Bidragsyderne.

24.Personfølsomme oplysninger

24.1.Jeg giver samtykke til, at Lendino A/S (herefter Lendino) til brug for oprettelse af min profil registrerer mine indtastede oplysninger, herunder e-mailadresse, navn, adresse og CPR-nummer. Oplysningerne opbevares i Lendinos interne administrationssystemer indtil du sletter din profil – visse oplysninger kan dog opbevares i længere tid, hvis lovgivningen stiller krav herom.

24.2.Lendino registrerer desuden løbende oplysninger om de projekter, som jeg deltager i. Dette sker med henblik på Lendinos administration af betalinger m.v. Oplysningerne om deltagelse i projekterne opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til Lendinos administration af projekterne.

24.3.Jeg giver yderligere samtykke til, at Lendino må videregive mine kontaktoplysninger til Coop Danmark A/S samt de virksomheder, som udbyder de projekter, som jeg deltager i. Virksomheden kan kontakte mig af administrative grunde i tilknytning til de projekter, som jeg deltager i. Ved henvendelse til virksomheden har du til enhver tid ret til indsigt i og berigtigelse af de oplysninger som er registreret om dig af Lendino, Coop Danmark A/S og de virksomheder i hvis projekter du deltager i.

24.4.Alle oplysninger afgivet og indsamlet i forbindelse med registrering og evt. godkendelse af Brugere, Platformspersoner, Platformsvirksomheder og Platformskonti opbevares af Lendino.

24.5.Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, der er indgivet til Lendino i forbindelse med ansøgning om Lån, Belønningsprojekt, registrering eller godkendelse, skal Lendino straks orienteres herom.

24.6.Lendino er underlagt Hvidvaskloven. Derfor indhenter og behandler Lendino en række personfølsomme oplysninger om fysiske og juridiske personer blandt andet i forbindelse med verificering af disses identitet, reelle ejere, kontrolstruktur m.m.

24.7.Lendino behandler løbende personfølsomme oplysninger i forbindelse med låneansøgninger uden at de involverede fysiske og juridiske personer nødvendigvis er registreret på Platformen.

24.8.Alle Brugere afgiver i forbindelse med brugen af Lendinos tjenester udtrykkeligt samtykke til, at Lendino behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger. Dette kan omfatte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, betalingskortoplysninger og information om sundhedskort, kørekort, pas eller andre kort til identifikation. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Lendino, dog undtagen de oplysninger som Lendino har indsamlet i henhold til Hvidvaskloven eller i forbindelse med Brugerens rolle som Låntager, Belønningsprojektejer, Bidragsyder eller kautionist for et Lån.

24.9.Behandling af personfølsomme oplysninger foretages i overensstemmelse med god databehandlingsskik i henhold til Persondataloven.

24.10.Brugere har til enhver tid ret til at modtage meddelelse om, hvilke oplysninger Lendino besidder og behandler om dem i overensstemmelse med reglerne herom i Persondataloven.

24.11.Brugere kan ved opsigelse bede om at få sin Bruger slettet, og Lendino vil gøre dette såfremt det er muligt, hvilket kræver at Brugeren ikke er involveret i igangværende Lån på Platformen eller har låste eller frie midler på sin Platformskonto. Dog vil Lendino fortsat opbevare historik og backups som beskrevet i punkt 4.3. i disse Forretningsbetingelser.

24.12.Lendino videregiver ikke oplysninger om Brugere til tredjepart til brug for markedsføring eller anvender oplysningerne på vegne af tredjepart i dette øjemed medmindre Brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

25.Ansvarsfraskrivelse

25.1.Brugere bekræfter, at de er og vil vedblive at være ansvarlige for selv at foretage vurdering og undersøgelse af de risici, der måtte være forbundet med aktiviteterne på Lendino, herunder at ansøge om Lån, ansøge om et Belønningsprojekt, oprette en Platformsperson, Platformsvirksomhed eller Platformskonto, indsætte penge på en Platformskonto, købe eller give tilsagn om at købe Låneandele, købe en Belønning, underskrive et Gældsbrev og acceptere disse Forretningsbetingelser.

25.2.Låntagere og Belønningsprojektejere bekræfter, at de er og vil blive ved med at være ansvarlige for at foretage egen vurdering og undersøgelser af de risici, som kan opstå i forbindelse med indgåelse af Gældsbrevet for et Lån og oprettelse af Belønningsprojekter og deres accept af disse Forretningsbetingelser.

25.3.Lendino yder ikke rådgivning i forbindelse med ansøgning om Lån, Belønningsprojekter eller køb af låneandele Lendino opfordrer alle Brugere til selv at søge rådgivning hos en rådgiver, som har kendskab til Brugerens forhold. Beslutning om eller undladelse af køb af Låneandel eller Belønning træffes af Bidragsydere selv og for disses regning og risiko. Køb afLåneandele er forbundet med risiko for helt eller delvist at tabe sit udlån, hvorfor fysiske og juridiske personer udsætter sig for at påføre sig selv tab ved at agere Bidragsydere på Lendino. Køb af Belønning er forbundet med risiko for ikke at modtage de Belønninger, som Belønningsprojektejer har stillet Bidragsyderne i udsigt.

25.4.Lendino har ikke pligt til at oplyse Bidragsydere om alle forhold vedrørende Lån, Låntagere, Belønningsprojekter eller information som kan være afgørende for kreditvurderingen af Lån. Det er Bidragsyderes eget ansvar at søge relevante informationer og foretage egen kreditvurdering, før de giver bindende tilsagn om køb af Låneandele eller Belønninger.

25.5.Lendino er ikke ansvarlig for fejl og mangler i de oplysninger og informationer vedrørende Brugere, Platformspersoner, Platformsvirksomheder eller Platformskonti som de dertil knyttede fysiske personer selv har oplyst over for Lendino.

25.6.Lendino er ikke ansvarlig over for Brugere for skader eller tab som direkte eller indirekte er opstået i forbindelse med anvendelse af Platformen eller som følge af begrænsninger i muligheden for at anvende Platformen. Lendino tilstræber at korrigere operationelle fejl og fejl i oplysninger på Platformen hurtigst muligt og orientere Brugere, som måtte være berørt heraf, hurtigst muligt.

25.7.Lendino opfordrer Brugere af Platformen til at gøre sig bekendt med de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med optagelse eller køb af Lånandel eller Belønning. Lendino er uden ansvar for hvilken skattemæssig behandling fysiske eller juridiske personer måtte blive underlagt som følge heraf.

25.8.Ovenstående bestemmelser under nærværende punkt fritager dog ikke Lendino for selvstændigt erstatningsansvar for fejl og forsømmelser fra Lendinos side.

25.9.Lendino bærer ikke ansvar for om et Belønningsprojekt lever op til Bidragsydernes forventninger, herunder levering og kvalitet. Bidragsyderne indgår en aftale med Belønningsprojektejer, når de vælger at støtte et projekt og herefter er der en kontrakt mellem de to parter, som Lendino ikke er part i. Lendino refunderer ikke beløb tilegnet Belønningsprojekter.

26.Klager

26.1.Klager vedrørende Lendinos overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon: 33 55 82 82

26.2.Klager over Lendinos behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

27.Lovvalg og værneting

27.1.Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.

27.2.Enhver tvist, der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Københavns Byret.